Vaccination kloakarbejde og spildevand

Vaccination af personer som arbejder med kloak- og spildevand, affald, renovering, istandsætning, anlæg- og miljø opgaver, entreprenør arbejde, hospitaler, blod analyse  etc..

Dansk Firmavaccination, har specialiseret sig i vaccinationsopgaver der er foreskrevet af arbejdstilsynet i Danmark.

Vaccination i forbindelse med kloakarbejde og spildevand etc..:

Der forekommer tit spørgsmål om vaccination i forbindelse med kloakarbejde, spildevand og mange andre arbejdsområder. Hvornår skal man vaccineres og hvad skal man vaccineres imod?

Hvor der er særlig fare for smitte, dvs. for ansatte, hvis beskæftigelse primært eller for størstedelens vedkommende, består arbejdet med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam og lignende samt blod eller hvor der kan være blodspore, skal der vaccineres i overensstemmelse med arbejdstilsynets krav herom.

Ifølge At-vejledning D.2.14-1 – 1. januar 2005, omfatter det:

 • Stivkrampe (Tetanus)
 • Leverbetændelse (Hepatitis A)
 • Børnelammelse (Polio)

..for hvilke sygdomme, der kræves en effektiv vaccination.

f.eks. Kloak og spildevand: Personer skal ikke vaccineres, hvis de udfører arbejde, der normalt kun medfører en kortvarig kontakt med spildevand. Dog skal de vaccineres, hvis arbejdet udføres umiddelbart i forbindelse med installationer (fx afløb og faldstammer), der er en del af sygehuse og flygtningeinstitutioner, inkl. væresteder, samt ved arbejdssteder, hvor der er begrundet mistanke om betydelig smittefare. Vurderingen af denne fare bør foretages af den stedlige embedslæge.

Ansvaret for overholdelse af vaccinationsbestemmelserne påhviler såvel arbejdsgiver som den enkelte medarbejder.

Vaccinationerne skal kunne dokumenteres.
Uddybelse af arbejdstilsynets vejledning kan læses her: https://at.dk/regler/at-vejledninger/vaccination-personer-beskaeftiget-kloakslam-spildevand-d-2-14/

Omkostningerne i forbindelse med vaccination, herunder dokumentation, påhviler arbejdsgiveren.

 • Kontakt os, om din virksomhed er i tvivl, på tlf. 40118321 – alle ugens dage mellem 08:00 – 20:00

  eller skriv til os!

Hvad dækker vaccinen ikke!

 

Weils sygdom

Leptospirose, herunder Weils sygdom, forårsages af en bakteriel infektion. Bakterien er så lille, at den kan bevæge sig gennem blot en lille åbning i huden, som kan opstå når huden er fugtig, eller bakterien kan trænge ind gennem øjnene eller næsen. Der findes ikke en vaccine mod sygdommen.

I Danmark findes den største smitterisiko ved kloak- og dambrugsarbejde, hvor det primært er rotter der er smittebærer via urin fra inficerede dyr.

Symptomerne ved Leptospirose er oftest feber, kulderystelser, hovedpine, der kan have meningitislignende karakter og evt. kvalme og opkast. I værste tilfælde nyre- og leversvigt.

Inkubationstiden er 3-17 dage.

Det er af afgørende betydning at Weils sygdom omgående behandles med antibiotika, og den bør alene påbegyndes ved begrundet mistanke.

Forebyggelse af Leptospirose består af rottebekæmpelse og konsekvent anvendelse af personlige værnemidler ved arbejde i dambrug og kloakker. Medarbejderne bør desuden altid informeres om risikoen for Leptospirose.

Ved lægehenvendelse, med symptomer på Weils sygdom, er det vigtigt at oplyse, hvis man til daglig er i kontakt med kloakslam og spildevand eller beskæftiget med dambrugs/vandløbsarbejde.
For at spare tid og penge for medarbejdere og ikke mindst virksomheden, har vi hos Dansk Firmavaccination lavet en vaccinations pakke, hvor en af vores tilknyttede læger kan komme ud på jeres virksomhed efter eget valg af dato og tidspunkt, Pakken består af et kort foredrag om god arbejdsrytme, værnemidler, hvad der kan vaccineres med og mod samt besvarelse af spørgsmål fra de enkelte medarbejdere..

At-vejledningen oplyser om reglerne for vaccination af personer, der er beskæftiget med spildevand og kloakslam, at personalet skal vaccineres med Hepatitis A (Havrix/Vaqta eks.), polio vaccinen samt stivkrampe, dog kan vi se (og med stor succes) at langt de fleste arbejdsgivere vælger at tilbyder deres medarbejdere en kombineret A+B vaccine (Twinrix), der ved blot en lille prisforskel dækker bredere inkl Hepatitis B. (ved 3 injektioner holder immuniteten over 40år – levetid)

* (Nuværende data støtter ikke behovet for boostervaccination hos immun-kompetente personer som har responderet på et primært vaccinationsprogram).

 

Start et samarbejde i dag!

Ring til osTlf: (+45) 40 11 83 21

Har du spørgsmål – skriv til os!

Skriv til os

Bestil tid til vaccination

Bestil tid

Dansk Firmavaccination kan kontaktes 
– Alle ugens dage mellem kl. 08:00 – 20:00 
på telefon: 40118321

eller skriv til os!

 

 

Arbejdetilsynests vejledning!


At-vejledning D.2.14
Erstatter At-meddelelse nr. 4.02.1 af marts 1992

At-vejledningen oplyser om reglerne for vaccination af personer, der er beskæftiget med spildevand og kloakslam. Reglerne findes i bekendtgørelse om kloakarbejde mv.

Hvor der er særlig fare for smitte, fastsætter arbejdsmiljølovgivningen, at der skal træffes foranstaltninger herimod. Ud fra denne bestemmelse forlanger Ar­bejdstilsynet følgende:

Personer skal vaccineres effektivt mod leverbetændelse (hepatitis A), stiv­krampe (tetanus) og polio (børnelammelse), hvis deres beskæftigelse for størstedelens vedkommende består i

 • håndtering,
 • behandling eller
 • analyse af spildevand (kloakvand) og kloakslam o.l.

 Personer skal ikke vaccineres, hvis de udfører arbejde, der normalt kun med­fører en kortvarig kontakt med spildevand, fx i forbindelse med blikkensla­gerarbejde og andet VVS-arbejde. Dog skal de vaccineres, hvis arbejdet ud­føres umiddelbart i forbindelse med installationer (fx afløb og faldstammer), der er del af sygehuse og flygtningeinstitutioner, inkl. væresteder, samt ved ar­bejdssteder, hvor der er begrundet mistanke om betydelig smittefare. Vurde­ringen af denne fare bør foretages af den stedlige embedslægeinstitution.

Personer, der af helbredshensyn, religiøse grunde e.l. ikke ønsker at lade sig vaccinere, må ikke beskæftiges ved det pågældende arbejde.

Ansvaret for overholdelse af vaccinationsbestemmelserne påhviler såvel ar­bejdsgiveren som den enkelte medarbejder.

Vaccinationerne skal kunne dokumenteres.

Omkostningerne i forbindelse med vaccination, herunder dokumentation, påhviler arbejdsgiveren.

Vaccination mod hepatitis A

Efter én dosis vaccine indtræder beskyttelse mod hepatitis A efter 8-14 dage, men da inkubationstiden er mindst 14 dage, er den vaccinerede i praksis be­skyttet med det samme. Efter 1. vaccination varer beskyttelsen i mindst 1 år. Ved boostervaccination, som normalt gives 6-12 måneder efter første vaccination, opnås en langvarig beskyttelse på mindst 40 år.
Personer, der ikke er vaccineret eller er ufuldstændig vaccineret, skal gå til læge for at få den manglende vaccination.

Personer, der er i tvivl, om de er effektivt vaccineret, kan få dette vurderet hos deres læge.

Stivkrampevaccination

Stivkrampevaccination består af en primærvaccination (3 indsprøjtninger af vaccine mod stivkrampe). Senere vaccinationer kaldes revaccinationer (1 ind­sprøjtning af vaccine mod stivkrampe).
Efter primærvaccination anbefales, efter de nuværende retningslinjer fra Sta­tens Serum Institut, revaccination første gang efter 5 år og herefter hvert 10. år.

Personer, der ikke er vaccineret eller er ufuldstændigt vaccineret, skal gå til læge for at få de manglende vaccinationer. Før arbejdet kan påbegyndes, skal vedkommende have fået mindst to vaccinationer med minimumsinterval på 4 uger. Arbejdet kan påbegyndes 2 uger senere.

Personer, der er i tvivl, om de er effektivt vaccineret, kan få dette vurderet hos deres læge.

Ved behandling af sårskader tager lægen stilling til, om der skal foretages yder­ligere. Det er vigtigt at oplyse om muligheden for kontakt med kloakvand.

Poliovaccination

Personer anses for at være livsvarigt beskyttet mod polio, når de har modtaget enten

 • 3 indsprøjtninger af inaktiveret poliovaccine (Di-Te-Pol/Di-Te-Ki-Pol eller IPV),
 • efterfulgt af 3 poliovacciner givet gennem munden (OPV) eller
 • 4 indsprøjtninger af inaktiveret poliovaccine (Di-Te-Pol/Di-Te-Ki-Pol eller IPV).

 Vild poliovirus cirkulerer ikke længere frit i Danmark, men kan reintroduce­res, så længe poliovirus findes i bare nogle få lande.

Personer, der ikke er vaccineret eller er ufuldstændigt vaccineret, skal gå til læge for at få de manglende vaccinationer. Før arbejdet kan påbegyndes, skal vedkommende have fået mindst to vaccinationer med minimumsinterval på 4 uger. Af hensyn til langvarig beskyttelse skal retningslinjerne fra Statens Serum Institut vedrørende antal doser og intervaller derefter følges.

Personer, der er vaccineret mod polio, men hvor antal doser ikke kan dokumenteres, skal have én dosis IPV, inden arbejdet kan påbegyndes.


Læs evt. om branchearbejdsmiljørådenes vejledninger mv.

Branchearbejdsmiljørådenes vejledninger kan findes på www.bar-web.dk

Uddybelse af arbejdstilsynets vejledning kan læses her: https://at.dk/regler/at-vejledninger/vaccination-personer-beskaeftiget-kloakslam-spildevand-d-2-14/

 

 

 • Dansk Firmavaccination kan kontaktes – Alle ugens dage mellem kl. 08:00 – 20:00 på telefon: 40118321 eller via mail: info@firmavaccination.dk

Dansk Firmavaccination er landsdækkende i Danmark med tilknyttede læger i alle Kommuner.